ПРОЕКТ № BG14MFOP001-4.056-0003

„Повишаване на конкурентоспособността на „Дием груп - 2008“ ООД“

ГЛАВНА ЦЕЛ:
С реализиране на дейностите, заложени в проекта ще се модернизират и подобрят предоставяните услуги с цел да се развие конкурентоспособността. С проекта ще се подпомогне насърчаване на инвестициите в дейности, които ще допринесат за разнообразяването на местната икономика и създаването на заетост в сектори извън сектор „Рибарство”, диверсификацията на рибарската територия в рамките дейности като туризъм и услуги, оползотворяване на туристическия потенциал на района, основан на местни ресурси, поддържане на заетостта и създаване на нови работни места.

Обща стойност на проекта: 199 602.75 лв, от които финансиране от ЕС чрез ЕФМДР:
84 831.17 лв и 14 970.21 от държавния бюджет на Република България.

Начало: 26.04.2021 г.
Край:     26.04.2022 г.


  


 

град Самоков ул. Македония 78
тел. 0722 66765, 0878 564647
0878 121962, 0878 540688


e-mail: hotel_kestenite@abv.bg

Copyright © All Rights Reserved | Хотел Кестените