MAIL ORDER FORM

Booking Information
To be completed by the merchant  / Попълва се от търговеца /

Check - In Date / Дата на пристигане /

Check – Out date / Дата на напускане/

Days of stay / бр. нощувки /

Price for room per night in BGN / Цена на нощувка за стая /

Price for all stay / Сума за целия престой /

Advance Deposit  Amountin BGN / Сума на предплата /

Cardholder Details / Данни на картодържателя /
To be completed by the Cardholder / Попълва се от картодържателя /

Billing Address / Адрес за фактура /

Street address / Адрес /

Postal Codе / Пощенски код /

City / Град /

Country / Държава /

 

Guest Details / Данни за госта /
To be completed by the guest if different by the cardholder / Попълва се от госта, ако се различава от картодържателя /

Guest First Name / Име на госта /

Guest Last Name / Фамилия на госта /

 

 

 

 

 

By signing this form I verify the accuracy of the information supplied by me and I authorize the merchant to debit to my credit card with the specified amount I agree with the terms and conditions of merchant’s reservation and cancellation policy / С подписването на този формуляр удостоверявам верността на предоставените от мен данни и оторизирам търговеца да задължи картата ми с посочената сума. Съгласен съм с условията по политиката за резервация и анулиране на търговеца /

Order date / Дата на поръчката/
Заявител
тел.

Signature/ Подпис на заявителя /

 

 

 

 

 

 

 

Reservation Number / Код на резервацията /